Algemene Voorwaarden Ocular BV

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, overeenkomsten met en opdrachten aan OCULAR BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8750 ZWEVEZELE, Flandria 1 en met ondernemingsnummer 0477.501.504. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk middels een voorafgaand schriftelijk akkoord tussen Ocular en de Klant. Door het aanvaarden van een offerte van Ocular, het plaatsen van een bestelling bij of het ondertekenen van een overeenkomst met Ocular, verklaart de Klant de huidige algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en begrepen te hebben, integraal en onherroepelijk akkoord te gaan met de inhoud en de toepasselijkheid daarvan op alle rechtsverhoudingen met Ocular en doet de Klant uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van zijn eventuele eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

Artikel 2: Definities

Ocular Programmatuur: softwareprogrammatuur ontwikkeld door Ocular.

Third Party Programmatuur: platformen, structuren, operating systemen, tools en alle andere softwareprogrammatuur van derden die Ocular doorlevert.

Programmatuur: Ocular Programmatuur en/of Third Party Programmatuur

Gebruiker: elke natuurlijke persoon die binnen de grenzen van de met Ocular gesloten (licentie)overeenkomst gerechtigd is gebruik te maken van de Ocular Programmatuur en/of Third Party Programmatuur.

Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon waaraan Ocular goederen of diensten levert.

Gebrek: het niet volgens de specificaties functioneren van Ocular Programmatuur en/of van andere geleverde goederen (bv. Hardware).

Hardware: computers, video players, audiovisueel apparatuur en alle andere informaticahardware of hiermee verbonden apparaten, verbruiksartikelen, accessoires, toebehoren en/of reserveonderdelen.

Onderhoudsvoorwaarden: de algemene onderhoudsvoorwaarden van Ocular

Back-Up: het veilig stellen van ingevoerde gegevens en/of Programmatuur door het maken van een reservekopie

Artikel 3: Prijs en offertes

De prijzen vermeld in de prijslijsten, offertes en overeenkomsten zijn steeds exclusief BTW. Enkel de kosten die in een door Ocular aanvaarde offerte of overeenkomst uitdrukkelijk zijn vermeld, zijn inbegrepen in de prijs. Offertes zijn geldig gedurende een termijn van één maand na het versturen ervan. Offertes betreffen slechts een voorstel van Ocular en binden Ocular niet, ook niet na aanvaarding door de Klant. Enkel de aanvaarding door Ocular doet een overeenkomst ontstaan. Ocular heeft ten allen tijde het recht bestellingen te weigeren. Indien van een offerte een overeenkomst wordt gemaakt dan treedt deze laatste in de plaats van alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen.

Artikel 4: Termijnen

De leverings- en uitvoeringstermijnen in offertes en/of overeenkomsten zijn louter indicatief. Termijnen worden opgegeven op basis van de op het ogenblik van de offerte en/of overeenkomst bij Ocular gekende gegevens en omstandigheden. De Klant kan in geval van niet-naleving van de leverings- en/of uitvoeringstermijnen geen aanspraak maken op schadevergoeding, op ontbinding of verbreking van de overeenkomst.

Artikel 5: Levering en eigendomsoverdracht fysieke goederen

Bij levering van Hardware en/of andere fysieke goederen erkent en aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat Ocular eigenaar blijft van de goederen tot op het ogenblik van volledige betaling van de prijs. Het is de Klant tot na volledige betaling van de prijs verboden om de goederen onroerend door incorporatie te maken, verder te verkopen of ze anderszins te vervreemden. Indien de kredietwaardigheid van de Klant daartoe aanleiding geeft, kan Ocular nadere zekerheden vragen. Worden deze niet verstrekt, dan mag Ocular de uitvoering van de Overeenkomst opschorten. Het risico van verlies, vergaan of beschadiging van de Hardware en/of fysieke goederen (ongeacht de oorzaak) gaat evenwel over op de Klant op het ogenblik van levering door (of namens) Ocular bij de Klant of door afhaling door de Klant. Klachten over direct waarneembare Gebreken bij de Hardware en/of fysieke goederen dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan Ocular, zoniet wordt de Klant geacht deze levering volledig en zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Artikel 6

Ocular levert de Ocular Programmatuur en/of Third Party Programmatuur conform de specificaties zoals vermeld in de door Ocular aanvaarde offerte en/of de schriftelijke overeenkomst met de Klant. Indien met de Klant een implementatie- en/of integratietraject voor de Programmatuur werd overeengekomen, zal de Klant alle noodzakelijke medewerking verlenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het toewijzen van gekwalificeerd personeel voor het uitvoeren van de testen en het volgen van de met Ocular overeengekomen opleidingen en trainingen, zodat de Programmatuur op een efficiënte wijze en binnen de indicatieve uitvoeringstermijnen operationeel kan worden. De Klant is tijdens het implementatie- en/of integratietraject verantwoordelijk voor het schriftelijk melden volgens de daarvoor geldende procedures van Gebreken en/of negatieve testen. Gedurende het overeengekomen implementatie- en of integratietraject garandeert Ocular alle noodzakelijke aanpassingen te doen aan de Programmatuur die noodzakelijk zijn om Gebreken en negatieve testen weg te werken. Indien de werkzaamheden in het implementatie- en/of integratietraject in fasen plaatsvinden, dan kan Ocular de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, uitstellen, totdat de Klant de voorafgaande fase schriftelijk heeft aanvaard en betaald. Elk implementatie- en/of integratietraject eindigt steeds met een acceptatietest door de Klant, behoudens indien anders overeengekomen met de Klant. De Klant verbindt zich ertoe om de Programmatuur niet in gebruik te nemen vooraleer het implementatie- en/of integratietraject beëindigd is met een succesvolle acceptatietest. Zodra de Klant de Programmatuur in gebruik neemt wordt deze automatisch als geaccepteerd beschouwd. Gebreken die door de Klant gemeld worden na de aanvaarding van de Programmatuur maken het voorwerp uit van onderhoud door Ocular en zijn onderworpen aan de onderhoudsovereenkomst (met inbegrip van de Onderhoudsvoorwaarden) die de Klant met Ocular heeft gesloten.

Artikel 7: Diensten

Alle diensten – andere dan implementatie en/of integratie van Programmatuur – die Ocular in opdracht van de Klant uitvoert, met inbegrip van maar niet beperkt tot maatwerk, zal Ocular met zorg uitvoeren, conform de met de Klant schriftelijk overeengekomen afspraken en procedures. Indien de werkzaamheden in fasen plaatsvinden, dan kan Ocular de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, uitstellen, todat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd en betaald. De klant aanvaardt dat, ingeval de overeengekomen diensten worden uitgebreid of gewijzigd, dit gevolgen kan hebben voor het tijdstip van voltooiing van de diensten. Bovendien kan dit, indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, prijswijzigingen tot gevolg hebben. Mochten er zich bij de uitvoering van de werkzaamheden die overeengekomen zijn voor een vaste prijs, extra werkzaamheden voordoen, die hun oorzaak vinden in problemen of interferenties met systemen of programmatuur die niet door Ocular geleverd zijn of met systemen of programmatuur waarop geen garantie bij Ocular van toepassing is, dan worden deze werkzaamheden bijkomend aangerekend.

Artikel 8: Facturatie en betaling

Alle facturen van Ocular zijn betaalbaar op de op de factuur vermelde vervaldag. Indien geen vervaldag is vermeld, zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. De betaling gebeurt via overschrijving op één van de op de factuur aangegeven bankrekeningen met de vermelding van het factuurnummer. Eventueel protest van de factuur moet gebeuren per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Ocular binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is de Klant van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd vanaf de datum van de vervaldag. In voorkomend geval wordt deze interest pro rata temporis berekend. Bovendien wordt ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de gestemde termijn, een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag aangerekend met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht van Ocular om hogere schadevergoeding te vorderen. Ingeval van niet-betaling van de factuur is Ocular gerechtigd elke verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid Ocular

Ocular is geenszins verantwoordelijk voor de juiste toepassing en/of gebruik van de Programmatuur en fysieke goederen (bv. Hardware) door de Klant en de Gebruikers. In de ruimst mogelijke mate als toegelaten door de toepasselijke wetgeving is Ocular niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van de Programmatuur en/of fysieke goederen en de resultaten die de Programmatuur en/of fysieke goederen op basis van de gegevens van de Klant genereert.

Ocular is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:

  • vertraging of verlies van gegevens (ongeacht de oorzaak) indien de Klant verzuimt om (dagelijks) Back-Ups te nemen, of deze neemt met ondeugdelijk materiaal of de verkeerde procedures;
  • redelijke overschrijding van leverings- en uitvoeringstermijnen en overschrijding als gevolg van gewijzigde omstandigheden;
  • gebrekkige medewerking van de Klant;
  • het niet of niet tijdig uitvoeren van overeenkomsten indien dit haar onmogelijk is ten gevolge van overmacht, arbeidsconflicten of enig andere onvoorziene omstandigheid, waaronder eveneens wordt verstaan vertragingen veroorzaakt door toeleveranciers van Ocular, termijnen noodzakelijk voor Ocular of haar toeleveranciers om onderdelen en/of nieuwe versies van Third Party Programmatuur te bestellen en alle vertragingen die veroorzaakt worden door gelijk welke daad die te wijten is aan derden, evenals stakingen, natuurrampen, ontbreken van transport en andere.

In elk geval zal Ocular nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van data, inkomsten, winst of andere economische voordelen). De maximale aansprakelijkheid van Ocular jegens de Klant, op wat voor grond dan ook, is beperkt tot het totale bedrag aan facturen van Ocular dat de Klant in het jaar voor het realiseren van het schadegeval aan Ocular heeft betaald of het bedrag van 25.000,00 (vijventwintigduizend) EUR, waarbij het laagste van voormelde bedragen steeds het aansprakelijkheidsplafond bepaalt.

Artikel 10: Garantie

Ocular garandeert dat de Ocular Programmatuur werd ontwikkeld en ter beschikking gesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden in de IT-sector. De Klant erkent volledig ingelicht te zijn over de kenmerken van de Ocular Programmatuur en verklaart dat Ocular haar informatieplicht ten aanzien van de Klant integraal heeft vervuld. Third Party Programmatuur en Hardware zijn onderworpen aan de garanties gesteld door de derde van wie Ocular de Third Party Programmatuur en Hardware inkoopt. Vanaf installatie van Ocular Programmatuur is deze onderworpen aan de Onderhoudsovereenkomst zoals gesloten met Ocular. Bij gebrek aan een onderhoudsovereenkomst zal elke tussenkomst na de installatie betaald worden door de Klant in regie aan het op dat ogenblik geldende uurtarief van Ocular.

Artikel 11: Intellectuele Eigendom

Ocular (of desgevallend haar toeleverancier) blijft ten allen tijde eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten, merkenrechten en rechten op halfgeleiderproducten, op de geleverde Programmatuur en/of Hardware, met inbegrip van alle handleidingen, installatiegidsen, integratie- en implementatiedocumenten, rapporten, testresultaten, analyses en alle andere documentatie die door Ocular aan de Klant verstrekt wordt (hierna “Intellectuele Eigendomsrechten”). Behoudens indien schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Ocular ten allen tijde gerechtigd om de Ocular Programmatuur en begeleidende documentatie vrij te hergebruiken en te reproduceren bij andere projecten. De Klant erkent dat de geleverde Programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen bevatten die niet aan derden bekend gemaakt of in gebruik gegeven mogen worden. De Klant verkrijgt op de Programmatuur slechts een gebruiksrecht dat beperkt is tot de voorwaarden bepaald in de toepasselijke licentie- of gebruiksvoorwaarden. Bij gebrek aan bijzondere licentie- of gebruiksvoorwaarden verleent Ocular aan de Klant op de Ocular Programmatuur een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van onbepaalde duur binnen de onderneming van de Klant voor interne professionele doeleinden. Dergelijk gebruiksrecht kan door de Klant en/of Ocular ten allen tijde beëindigd worden met een opzegtermijn van 12 maanden. Het is de Klant enkel toegestaan kopieën te maken van de Programmatuur t.b.v. Back-Ups en het testen van de Software. Bij inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van Ocular zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding betalen van tienmaal (10) de prijs die aan de Klant voor de Ocular Programmatuur (inclusief implementatie en integratie) heeft betaald, onverminderd het recht van Ocular om een hogere schadevergoeding te vorderen. Alle logins en paswoorden die door Ocular aan de Klant ter beschikking worden gesteld zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik en de vertrouwelijkheid van deze login en paswoorden en verbindt zich ertoe, en maakt zich voor zoveel als nodig sterk, dat de Gebruikers de login en het paswoord niet zullen doorgeven aan derden en geen andere personen dan Gebruikers toegang zullen verschaffen tot de Programmatuur. De Klant is verantwoordelijk voor het respecteren van het overeengekomen aantal bij naam genoemde gebruikers en/of bij getal aangeduide Gebruikers die terzelfdertijd toegang hebben tot de Programmatuur. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduidingen omtrent Intellectuele Eigendomsrechten van de Programmatuur en/of Hardware te verwijderen of te wijzigen. Het is de Klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Ocular merken van Ocular of de handelsnaam van Ocular te gebruiken voor reclamedoeleinden. Ocular verbindt zich ertoe om ingeval van inbreuk door de Ocular Programmatuur op intellectuele rechten van derden, ofwel met deze derde een regeling te treffen waardoor de Klant de Ocular Programmatuur verder kan gebruiken, ofwel de Ocular Programmatuur aan te passen zodat zij geen verdere inbreuk maakt op de rechten van de desbetreffende derde.

Artikel 12: Medewerking Klant

De Klant verstrekt Ocular tijdig alle noodzakelijke gegevens en stelt voldoende vakbekwaam personeel intern ter beschikking om te verzekeren dat Ocular haar overeenkomst met de Klant kan uitvoeren. De Klant is verantwoordelijk voor het voorzien van een bekwame en bevoegde interne projectleider die voldoende beschikbaar is om de Ocular werkzaamheden te begeleiden. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst de gegevens of het personeel niet of niet tijdig, overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking staan, dan kan Ocular de overeenkomst opschorten en de daardoor ontstane extra kosten die dit teweeg brengen, volgens de dan geldende tarieven, in rekening brengen.

Artikel 13: Handleiding

Een functionele handleiding voor de bediening van Ocular Programmatuur wordt aan de Klant verstrekt. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft deze handleiding alleen betrekking op het bedienen van standaardprogrammatuur. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de procedurele beschrijving van de wijze waarop de Ocular Programmatuur in zijn onderneming wordt ingezet.

Artikel 14: Beëindiging overeenkomst

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de schriftelijke overeenkomsten met Ocular, kan Ocular in geval van grove tekortkoming door de Klant een overeenkomst met de Klant buiten elke rechterlijke tussenkomst om, met onmiddellijk ingang en zonder kennisgeving, beëindigen. Een grove tekortkoming zal onder meer aanwezig zijn (i) indien de Klant de toepasselijke licentie- en of gebruiksvoorwaarden van de Programmatuur schendt, (ii) de Klant inbreuk pleegt op de Intellectuele Eigendomsrechten, (iii) de Klant de Programmatuur en/of Hardware aanwendt voor onrechtmatige of onwettige doeleinden, (iv) de Klant de Programmatuur gebruikt voor de transmissie van virussen, materiaal met promotionele of commerciële doeleinden, illegaal of onrechtmatig materiaal of materiaal dat in strijd is met de openbare orde of de goede zeden , of (iv) de Klant de Programmatuur gebruikt of een zodanige wijze waardoor de Programmatuur wordt beschadigd, gewijzigd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt. Daarnaast kan Ocular, zonder schadevergoeding, de overeenkomst met onmiddellijk ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving aan de Klant, geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien:

  • de klant zich in een toestand van faillissement, sekwester, ontbinding of vereffening bevindt;
  • een factuur van Ocular 30 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn zoals voorzien in artikel 8 van deze algemene voorwaarden onbetaald is gebleven.

Na beëindiging van een overeenkomst blijft de Klant ten allen tijde gebonden door de bepalingen inzake Intellectuele Eigendom en geheimhouding.

Artikel 15: Geheimhouding

De Klant en Ocular zullen alle informatie waarvan zij bij de uitvoering van overeenkomsten kennis krijgen en die vertrouwelijk is of onder de omstandigheden als vertrouwelijk moet worden beschouwd, vertrouwelijk behandelen en niet meedelen aan derden. Als vertrouwelijke informatie wordt niet beschouwd, informatie die (i) rechtmatig en/of niet in strijd met de bepalingen van de overeenkomst met de Klant publiek beschikbaar wordt; (ii) op rechtmatige wijze is verkregen van derden, of (iii) volledig onafhankelijk van de wederpartij door de andere partij is ontwikkeld of ontdekt. Beide partijen zorgen ervoor dat hun personeelsleden (of ingehuurde derden) deze geheimhoudingsplicht strikt naleven. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de graad van beveiliging die hij hanteert bij het elektronisch of op andere wijze overmaken aan Ocular van vertrouwelijke gegevens. De Klant erkent dat hoe hoger de graad van beveiliging (bv. encryptie), hoe lager het risico op het onderscheppen of onrechtmatig gebruiken van de doorgestuurd gegevens door derden.

Artikel 16: Varia

De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geenszins een invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling zullen Ocular en de Klant alles in het werk stellen om de bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het dichtst aanleunt bij de bedoelingen van partijen. Van deze algemene voorwaarden kan niet stilzwijgend afgeweken worden. Het louter gedogen van een gedraging van de Klant in strijd met de overeengekomen voorwaarden houdt geen afstand in van Ocular van de inhoud van de algemene voorwaarden.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Offertes, opdrachten, bestellingen en overeenkomsten tussen Ocular en de Klant worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen betreffende de geldigheid, uitlegging of uitvoering van dergelijke offertes, opdrachten, bestellingen en overeenkomsten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Gent, afdeling Brugge.